เครื่องสำอางเยอะต้องหาที่เก็บสะแล้ว

ที่งหมดนี้เป็นด้วอย่างที่อธิบายเกี่ยวสับราคาพาร์ ราคาทางษัญชี และราคาตลาด อาจจะอ่าน แล้วงงๆนิดหนึ่ง แต่ขอให้ค่อยๆที่งหมดนี้เป็นด้วอย่างที่อธิบายเกี่ยวสับราคาพาร์ กระเป๋า เครื่องสำอาง ค์ mujiราคาทางษัญชี และราคาตลาด อาจจะอ่าน แล้วงงๆนิดหนึ่ง แต่ขอให้ค่อยๆทบทวน จะเข้าใจไดไม่ยากนัก..

สรุปความคิดในบทนี้- ราคาพาร์คือราคาคูณกับจำนวนหุ้นเริ่มต้นลงทุน (บอกจำนวน หุ้นทํเงหมด) ราคาทางษัญชีหรือมูลค่าทางษัญชี คือราคาของบริษัทเปรียบเสมือนเนี้อแท้ของ บริษัท กระเป๋า เครื่องสำอาง ค์ igหากหารด้วยจำนวนหุ้นทํเงหมดจะไต้มูลค่าทางษัญชีต่อหุ้น และราคาตลาดซึ่งเป็นค่า ความนิยมของบริษัทในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เป็นราคาษัจจุษันของหุ้น

บทที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวสับราคาแล้ว ทำให้เราทราบว่า ราคาพาร์ ราคาทางษัญชี และราคา ตลาด มีความกระเป๋า เครื่องสำอาง ค์ ช่าง แต่งหน้า มือ สองหมายที่แตกต่างกิน ในบทนี้ เราจะพูดกินถึงล้ตราส่วนที่แสดงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน

ล้ตราส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวกิบความคุ้มค่าในการลงทุนที่นิยมใช้มี 3 ด้ว ก็คือ

ด้วแรก เรียกกินว่า พีอีเรโช (P/E ratio) มีที่มาจากการเอาราคา (price) ที่เราซื้อหารด้วยกำไร ต่อหุ้น (earning per share) ซึ่งหมายถึงว่า ราคาที่เราลงทุนไปนั้น บริษัทต้องทำกำไรที่รอบษัญชี (กี่ปี) จึงจะมีกำไรเทียบเท่ากิบเงินที่เราลงทุนไป ยกด้วอย่างเช่น หุ้นด้วหนึ่งราคา 20 บาท มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 2 บาทต่อหุ้น ก็หมายความว่า หุ้นด้วนี้มี P/E ratio อยู่ที่ 10 เท่า หรือว่าหุ้นอีกด้วหนึ่งราคา 40 บาท มี กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 8 บาทต่อหุ้น ก็หมายความว่า หุ้นด้วนึ่มี P/E ratio กระเป๋า เครื่องสำอาง ค์ narsอยู่ที่ 5 เท่า เป็นด้น จากหุ้นสองด้ว ที่ได้ยกด้วอย่างไปสังเกตได้ว่าแม้ด้วที่สองจะมีราคาสูงกว่า แต่ว่าก็มีความคุ้มค่าในการลงทุนมากกว่าหุ้น ด้วแรก ซึ่งจะสังเกตได้ว่า P/E ratio แสดงถึงปริมาณกำไรต่อหุ้นเมื่อเทียบสับเงินที่เราลงทุนไป แต่การ นำไปใช้ษังมีช้อที่ต้องระสัง เนื่องจากกำไรต่อหุ้นแต่ละด้ว อาจไม่มีความสมํ่าเสมอ และท่าให้เราเช้าใจผิด ในสัตรากำไรต่อหุ้นได้

ด้วที่สอง เรียกสันว่า พีบีเรโช (P/BV ration) มีที่มาจากการเอาราคา (price) หารด้วยมูลค่าทาง ษัญชีต่อหุ้น (book value) หมายถึง การที่เราเทียบกระเป๋า เครื่องสำอาง ค์ ช่าง แต่งหน้าราคาที่ซื้อหุ้นสับมูลค่าทางษัญชีของม้น เพื่อใช่ใน การดูความคุ้มค่าในการลงทุน ยกด้วอย่างเช่น หุ้นด้วแรกราคา 5 บาท มีมูลค่าทางษัญชีต่อหุ้น 2 บาท แสดงว่า P/BV อยู่ที่ 2.5 เท่า หมายถึงเราซื้อในราคาที่แพงกว่ามูลค่าทางษัญชีถึง 2.5 เท่า หรือหุ้นด้ว สองราคา 50 บาท แต่มีมูลค่าทางษัญชี 100 บาท แสดงว่า P/BV อยู่ที่ 0.5 เท่า หมายความว่าเราซื้อหุ้น ในราคาเพียงครึ่งเดียวของมูลค่าทางษัญชี ซึ่ง